image

Formation Chart

Bethany Ashram Dayara
Yogarthees
05-06-2014
05-06-2015
Bethany Ashram Kottayam
Pre-Novitiate
01-05-2015
01-12-2015
Bethany Ashram Aluva
Novitiate
30-11-2015
27-12-2016
Bethany Ashram Pune
I st Year Philosophy
05-06-2017
01-03-2018
Bethany Ashram Pune
II nd Year Philosophy
05-06-2018
01-03-2019
Bethany Ashram Pune
III rd Year Philosophy
05-06-2019
01-03-2020
Bethany Ashram Dayara, Thiruvalla
Regency
08-06-2020
15-05-2021
Bethany Ashram Pune
I st Year Theology
06-06-2021
06-06-2022
Bethany Ashram Ramwadi
II nd Year Theology
06-06-2022
Present